www.paintballweb.no

"Feel the Paint" (R)

WEB: 05.12.2005:
"Feel the Paint" er pr. 29.11.2005 et registrert varemerke

ED-Paintball har innsett verdien av varemerkebygging og varemerke identifikasjon. I den sammenheng har vi nå fått varemerkeregistrert vårt slogan ”Feel the Paint”.

 

Feel the Paint” er i henhold til varemerkeloven av 3. mars 1961 et registrert og beskyttet varemerke, eiet av ED-Trading AS som eier og driver paintballavdelingen ED-Paintball.

Varemerkeregister nummer er: 229784, vedtak datert 29.11.2006.

 

 

 

 

(111) Reg.nr.: 229784
(151) Reg.dato.: 2005.11.29
(180) Registreringen

utløper:
2015.11.29
(210) Søknadsnr.: 200412577
(220) Inndato: 2004.12.06
(300) Søknadsprioritet Ingen
(540) Gjengivelse av merket:

FEEL THE PAINT!!
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(571) Beskrivelse av merket:
FEEL THE PAINT!!

(730) Innehaver:
Ed-Trading , Kontorveien 4, 6517 KRISTIANSUND N, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
13 Skytevåpen; ammunisjon og prosjektiler,
sprengstoff; fyrverkerisaker.
28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler,
ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt.

(450) Kunngjøringsdato 49/05, 2005.12.05

http://www.patentstyret.no/upload/Filarkiv/Tidende/Varemerketidende/2005/varemerketidende-nr49-2005.pdf

ED-Sport, paintballTelefon: 71 68 34 00 / 907 36 788